Friday, April 5, 2013

ျမန္မာ့ ဓာတ္အား လုိင္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေရး ကူညီရန္ ထိုင္း ေလ့လာေန

Bangkok Post
ဧၿပီလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမင့္တက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ေရး အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ေခ်းေငြ ဘတ္ ၁ ဘီလ်ံအား ရရွိရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန့္ေ၀ေပးေရး ဘုတ္အဖြဲ႔က ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိသည္။

ယာယီ လွ်ပ္စစ္ အာဏာပိုင္ပဖြဲ႔ PEA အား စီမံကိန္း ကို စီမန္ခံခြဲ၍ ဦးစီးဦးရြက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA)မွ ဥကၠဌ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Acksiri Buranasiri မွ ေျပာၾကားသည္။

ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္Neda (Neighbouring Countries Economic Development Agency) အဖြဲ႔အစည္းမွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ထိုစီမံကိန္းတြင္ မိမိတုိ႔ ထိုင္းကုမၼဏီမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးႏိုင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ ရွိေနသည္။

Neda ကုမၼဏီ မွ ဧျပီ လ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ PEA ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဥကၠလာႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ေရးမ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္တရပ္ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့သည္။

၎ ေနရာမ်ားမွာ ဧရိယာ အားျဖင့္ ၇၀ စတုရန္းမီတာ က်ယ္၀န္းျပီး လူဦးေရ သိပ္သည္းေသာ စက္မႈဇုန္ ျဖစ္သည္။

သက္တမ္း ၃၀ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္အား ျဖန္႔ေဝမႈစနစ္ေၾကာင့္ ဓာတ္အား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အက်ိဳးမဲ့ ဆံုး႐ံႈးေနရၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႔ႀကံဳ ေနရေၾကာင္း Mr. Acksiri မွ ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဓာတ္အားျဖန့္ျဖဴးျခင္း တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၌ ႏွစ္ ၅၀ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ PEA ကို ဘတ္ ၁၂.၃ မီလ်ံ ေပးအပ္သြားရန္ Neda မွ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ ေလ့လာမႈအား ၆လ အတြင္း ျပီးစီးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး ထြက္ရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ား အရ Neda မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ ဘတ္ ၁ဘီလ်ံအား ေခ်းေငြအျဖစ္ ေပးရန္ ခန္႔မွန္းလ်က္ ရွိသည္ဟု Mr. Acksiri ထံမွ ဆက္လက္ သိရွိ ရသည္။

Mr.Acksiri က အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္ျပီးေသာ စနစ္ကို လာမည့္ ႏွစ္တြင္ စတင္ လည္ပတ္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Neda သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွတဆင့္ ျဖတ္သန္း ဆက္သြယ္သြားျပီး လာအို မွတဆင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ အထိပါ ဆက္လက္ ျဖတ္သန္းသြား ႏိုင္ သည့္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ ရွိေသာ လမ္းအား ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပမႈ ရွိမရွိ ကို လည္း ထပ္မံေလ့လာေနသည္ဟု Mr. Acksiri မွအသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သက္တမ္းၾကာျမင့္ ေနျပီ ျဖစ္ေသာ လမ္းမ်ား ၊ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀ေရး စနစ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္ ႏိုင္ရန္ လိုလားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

PEA မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ျဖစ္သူ Numchai Lowattanatakul မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီး အသံုးျပဳႏိုင္ၾက ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

Mr. Lowattanatakul က ၎တို့ PEA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာမက လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀ေပးေရး ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး နည္းပညာ မ်ား တိုးတက္ေရး တုိ႔အတြက္ အကူအညီေပးရန္ အသင့္ရွိေနသည္ ဟု ဆိုသည္။

Neda သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ အေျခခံအေဆာက္အဦး မ်ား ျပဳျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ အေထာက္အပံ့ ေပးလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၎ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၌ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑မ်ား အၾကား ေပါင္ကူးတံတားသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔