Tuesday, April 2, 2013

အၾကမ္းဖက္မႈ သက္ဆိုးမရွည္ရန္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္

သစၥာနီ
April 1, 2013

တခ်ိဳ႕က ကမၻာ့သမ္ုိင္းကို စစ္ပြဲမ်ား၏ သမိုင္းဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္မွာ စစ္ႏွင့္ စစ္ရပ္စဲထားေသာ ကာလကို ေခၚသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ စစ္ပြဲ အလီလီ ျဖစ္ၾကရာတြင္ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္က ဘုန္းလက္႐ုံး ဆန္႔တန္းလို၍ (ဥပမာ – ဂ်င္ဂစ္ခန္၊ အလက္ဇႏၵာ သည္ဂရိတ္ စသည္ျဖင့္ …) အင္ပါယာ လက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေတာင္ရန္ စစ္ခင္းၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က စီးပြားေရး အလို႔ငွာ (ဥပမာ – ကုန္ၾကမ္းယူ၍ ကုန္ေခ်ာေရာင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စစ္)၊ ထို႔ေနာက္ အယူ၀ါဒ ျပန္႔ပြားလိုသျဖင့္ (ဆိုဗီယက္က ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း) ခင္းရေသာစစ္။ အယူ၀ါဒ ဆိုရာ၌ ႏိုင္ငံေရး သာမဟုတ္ ဘာသာေရးလည္း ပါ၀င္ေပသည္။


ဥပမာ – ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ခ႐ူးဆိတ္ (Crusade) စစ္ပြဲမ်ား။ တပ္ခ္ (တူရကီ) အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားက ေဂ်႐ုစလင္ကို သိမ္းပိုက္မိေသာအခါ ဥေရာပရွိ ခရစ္ယာန္ မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရသည္။ ေဂ်႐ုစလင္သည္ သူတို႔အတြက္ Holy Land (ျမင့္ျမတ္ေသာ ေျမ)၊ သူတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ ဖြားျမင္ရာ အရပ္၊ ထိုအရပ္သို႔ ဘုရားဖူး ေရာက္ရွိ လာေသာ ခရစ္ယာန္ မ်ားကို အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားက ႏွိပ္စက္ ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳသျဖင့္ ပုတ္ရဟန္းမင္းထံ အကူအညီေတာင္းသည္။ ထိုစဥ္က ပုတ္ရဟန္းမင္း ျဖစ္ေသာ ဒုတိယ ေျမာက္ အာဘန္းက ဥေရာပရွိ ဘုရင္မ်ားအား အကူအညီေတာင္းကာ ေဂ်႐ုစလင္ကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရာမွ ဘာသာျခားမ်ား အၾကား ခင္းရေသာ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲ ျဖစ္လာရသည္။ ထိုစစ္ပြဲသည္ ၁၀၉၅ မွ ၁၂၉၁ အထိ အႏွစ္ ၂၀၀ တိုင္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေလသည္။

ကမာၻတြင္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ီဟတ္ (Jihad) စကား ေခတ္စားလာ၏။ ထိုစကားလုံးကို ကိုရ္အန္က်မ္းတြင္ ၄၁ ႀကိမ္တိတိ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရသည္။ အဓိပၸာယ္မွ “ဘုရား၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေနထိုင္ျခင္း” (Al-Jihad Fi Sabil Allah) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို ဂ်ီဟတ္ လမ္းစဥ္က်င့္သုံးသူကို Mujahid (မူဂ်ာဟစ္) ဟုေခၚသည္။ အမ်ားစု အေနျဖင့္မူ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ဟု ေခၚသည္။ ဂ်ီဟတ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ အဆင့္ျမင့္ ဂ်ီဟတ္ (Greater Jihad) မွာ အတြင္းစိတ္၀ိညာဥ္ အားထုတ္မႈကို ေခၚ၍ (Lessen Jihad) မွာမူ အျပင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈကို ဆိုလိုသည္။ Lessen Jihad တို႔သည္ မြတ္စလင္၏ ရန္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ တာ၀န္ယူရသည္။ သူတို႔သည္ နည္းႏွစ္နည္းျဖစ္ေသာ ေသြးထြက္သံယိုနည္း (A Violent Farm) ႏွင့္ အႏုနည္း ဆိုေသာ (Non – Violent Farm) ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ စာေပႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိနည္းမွာ (Jihad Of The Pen) အၾကမ္းမဖက္ နည္း ျဖစ္သည္။ ေသြးထြက္သံယိုနည္းမွ အေသခံ ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္ေသာ Sucide Bomber ေတြကို ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွာ အမႈထမ္းျခင္း (Duty toward God) ဟု ဆိုၾကသည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဘာသာတရား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေမတၱာတရားေပၚ အေျခခံသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ လူမ်ိဳး ဘာသာ အယူ၀ါဒ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားပါေစ လူသည္ လူသာ ျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္း အျပန္အလွန္ ေလးစား၊ အျပန္အလွန္ စာနာေထာက္ထားရန္ လူသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိသည္။ ဘာသာတရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းမ်ား မျဖစ္သင့္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွး ေႏွာက္ယွက္မႈ ျပဳသလို ဆူပူ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြန္းေနလ်က္ရွိစဥ္ မိတၳီလာ အေရးအခင္းမွာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ အသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရ ေလရာ ယင္းမွာ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာတရပ္ မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္မိေပသည္။ လူတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ယုံၾကည္ရာ ဘာသာအား လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ငါ့ဘာသာမွ ငါ့ဘာသာ၊ က်န္ ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ မိစၧာဒိ႒ိ ဟု တယူသန္အစြဲ ႀကီးေနၾကလွ်င္ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ အိမ္ရွင္ကလည္း ကိုယ့္ေျမေပၚ လာေနသူမ်ား အေပၚ ဧည့္သည္လို သေဘာထားကာ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အိမ္ကို ေစာ္ကားေသာ အမူအက်င့္မ်ားကိုလည္း ဧည့္သည္က မျပဳအပ္။ ဤ မိတၳီလာ ျပႆနာမွာ ရခိုင္ေဒသ အေရးအခင္းႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔က ယင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို တကြဲတျပားစီ ႐ႈျမင္ကာ သင့္ေတာ္သလို ေျဖရွင္းပါမွ ျပႆနာ ေျပလည္ႏိုင္မည္။

ရခုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တျခားေဒသမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ မြတ္စလင္မ်ားက ျပႆနာ တခုျဖစ္သည္။ ရခုိင္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ၾကသည္မွာ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ မိတၳီလာ ျပႆနာကဲ့သို႔ မြတ္စလင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မည္ ဆိုေသာ အယူအဆမွာ ႂကြက္မႏိုင္ က်ီ မီးနဲ႔႐ႈိ႕တဲ့ ကိန္းမ်ိဳး ဆိုက္ေနေလသည္။ ဘာသာျခား အခ်င္းခ်င္း အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမွာ တရားမ၀င္ အေျခခ် ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ မပတ္သက္။ ထို႔အတူ ထိုအမႈအခင္း ျဖစ္စဥ္္ အၾကမ္းဖက္ ျခင္းမ်ားသည္လည္း ေရွ႕က ဆိုၿပီးေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားႏွင့္ မပတ္သက္။ အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ၾကေသာ မည္သူ႔ကို မဆို တရားဥပေဒေၾကာင္း အရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရမည္သာ ျဖစ္သည္။

၁။ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၂။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္း)၊ ၃။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ စသည့္ ၃ ခုစလုံးကို ေရာေထြးသုံးသပ္ကာ အေျဖတခု ရွာျခင္းသည္ ျဖစ္ ႏိုင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္။ အေျဖမွန္လည္း မဟုတ္။ သီးျခားစီ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာသာ ျဖစ္သည္။ ဒီၾကားထဲ ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းခ်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တခ်ိဳ႕၏ ပေယာဂ ကိုလည္း သတိထားရဦးမည္။ ပုထုဇဥ္တို႔ သေဘာအရ ေဒါသအေလ်ာက္ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ႏွစ္ဘက္စလုံးမွာ ရွိႏိုင္ေပသည္။ ဒါကို အျပန္အလွန္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ေရရွည္ အတူတကြ ပူးတြဲ ေနထိုင္ေရး အတြက္ ယုံၾကည္မႈ အသစ္မ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရမည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အစိုးရမွာသာ တာ၀န္ရွိသည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာသာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္။ ဤႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူမ်ိဳး ဘာသာ မေရြး ႏိုင္ငံသား တိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခိုင္မာစြာ ယုံၾကည္မိေပသည္။

Ref: ဧရာ၀တီ

0 comments:

အေပၚသို႔