Tuesday, September 25, 2012

ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဥပေဒ အကာအကြယ္

25 September 2012

ုန္ခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔က ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း သမိုင္းတြင္ မွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူႏိုင္သည္ဟု ဆိုရမည့္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)ကို ျမန္မာစာနယ္ဇင္း ေလာက အတြင္းမွ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားအပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ကုိယ္တိုင္ ပါဝင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀အတြင္း ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ လက္ေထာင္ အဆိုျပဳ၊ ကန္႔ကြက္၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားကို မဲဆႏၵျပဳ ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အထူး မွတ္တမ္းတင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာ ထူးျခားသည္မွာ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ကာ ယခင္က ဝန္ႀကီးဌာန စိတ္ႀကိဳက္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ယခင္ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာန၏ သေဘာ သဘာဝႏွင့္ ဆင္တူသည့္ တာဝန္ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ အျမဳေတ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကို လုံးဝ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေကာင္စီဝင္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား စိတ္တိုင္းက် လြတ္လပ္စြာ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ စိတ္ႀကိဳက္ ဆႏၵျပဳ တင္ေျမွာက္ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္း ေလာကသားမ်ား ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း စသည့္ အဓိက တာဝန္ႀကီးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ) အေနႏွင့္မူ ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မ်ား အျပင္ မိမိတာဝန္ကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ ထမ္းေဆာင္ေသာ စာနယ္ဇင္း ေလာကသား မ်ား အား အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္ စာနယ္ဇင္း ဥပေဒ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရး အတြက္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ အဓိက တာဝန္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)၏ လုပ္ငန္း တာဝန္ ၁၅ ခ်က္ကိုလည္း ေကာင္စီဝင္ အားလုံး သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အတည္ျပဳ၊ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အဖြဲ႕စည္း အသီးသီး အလိုက္၊ ႏိုင္ငံအသီးသီး အလုိက္ ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳ ထားသည့္ ဥပေဒတို႔ မည္သည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေနထိုင္ၾကသူ လူသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ စာနယ္ဇင္း ေလာကသားမ်ား အတြက္ ျပ႒ာန္းမည့္ စာနယ္ဇင္း ဥပေဒသည္လည္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ စာနယ္ဇင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ေျပာင္း ကာလႏွင့္ ဒုတ္ဒုတ္ထိ ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံသား အေျခခံ အခြင့္အေရးႏွင့့္ အညီ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္၊ ေရးသား၊ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္း စတုတၳမ႑ိဳင္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေသာ မီဒီယာမ်ား အေနႏွင့္ သတင္းသမားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာ အေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု လတ္တေလာ ပင္လွ်င္ တရား ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား ရွိေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနာက္ထပ္ ေရြးစရာ လမ္း ေၾကာင္း best alternative တစ္ခုဟု ယူဆကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္ လုံးအား မိမိတို႔ အားကိုးထိုက္သည့္ ပါတီကို ဆႏၵမဲ ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကပါမည့္ အေၾကာင္း တိုက္တြန္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ ေဟာင္း ဘက္ေတာ္သား အျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ ခံရေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ေျခာက္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထုတ္ေဝခြင့္ ရပ္နား ခံရသည့္ အျပင္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားစြဲဆိုမႈပါ ခံေနရေသာ The Voice Weekly အေပၚ စြဲခ်က္တင္ျခင္းကို ကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရွိေနလင့္ ကစား တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္ ကိုယ္စားျပဳ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ လက္ခံ လိုက္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မည္သည္ ျပည္သူလူထု ကုိယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ မဟုတ္သည့္တိုင္ သြယ္ဝိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္တြင္ တင္းၾကပ္ေသာ အမိန္႔အာဏာမ်ားျဖင့္ မအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ၊ ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသားတိုင္းကို ဥပေဒက အကာအကြယ္ ေပးရပါသည္။ ဥပေဒဆိုသည္မွာ ျပည္သူ လူ ထုအား ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ ေအးခ်မ္း သာယာေစရန္ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်င့္ သုံးေသာ ႏုိင္ငံတို႔ရွိ စာနယ္ဇင္း သမား တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ခံစားခြင့္ ရွိပါသည္။ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းကြပ္မႈမွလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးအတြက္ ေရးသား၊ ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈ မွန္သမွ် အတြက္လည္း ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရယူႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရမည့္ စာနယ္ဇင္း ဥပေဒတြင္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရ မည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ‘ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြား အလို႔ငွာ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အာဏာသုံးရပ္ အက်ဳိး အလို႔ငွာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ ခိုင္လုံ တိက်စြာ ေရးသား၊ ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္သမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ်ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္မွ် တရားစြဲဆိုျခင္း အလွ်င္းမရွိေစရ’ ဟုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သတင္းသမား တစ္ဦးခ်င္းစီ အလိုက္ တရားမမႈ၊ ျပစ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္ပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေရးယူ ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ အထူးျပဳ ေဖာ္ျပ လိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလုံး အက်ဳိးကို မိမိတို႔ ေခြၽးႏွဲစာျဖင့္ စတုတၳ မ႑ိဳင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလုံး၏ တစ္ခုတည္းေသာ အားကိုး စရာ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ ႀကံ့ခိုင္ ေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိပါမွ အာဏာ သုံးရပ္စလုံး၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အေပၚ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တို႔၏ သံသယစိတ္ကို ေဖ်ာက္ႏိုင္မည့္ အျပင္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားေရး ျဖစ္ပါသည္။

Ref: VOICE

0 comments:

အေပၚသို႔