Friday, May 31, 2013

ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကပါစို႔

ေမလ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

လူသားတိုင္းအတြက္ ေမြးရာပါ အေျခခံလူ႔အခြင္႔အေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးတို႔၏ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို ေလးစားမႈရိွရေပမည္။ လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ လက္ရိွျဖစ္ပြား
ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ဖ်က္ဆီးေနမႈမ်ားသည္ လူ႔အေျခခံအခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ရပ္တည္ျဖစ္ထြန္းမႈ၏ အေျခခံျဖစ္ ေပသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အေျခခံလူ႔အခြင့္
အေရးကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ရရိွမႈတြင္ အမ်ားအျပား မူတည္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလ်ာက္လွမ္းရန္ႀကိဳးစားေန ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္စြာ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေန သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ အေျခေနမ်ား ကုိ ဖန္တီးေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

လံုုၿခံဳေရးမ်ား ခ်ထားသည့္ၾကားထဲက လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ဆိုုက္ကယ္၊လူအုုပ္စုုလိုုက္ မ်ားျဖင္႔ တုတ္တရမ္းရမ္း၊ ဓါးတလွမ္းလွမ္းျဖင္႔ ဥပေဒမဲ့ ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ ဥပေဒ စိုမုိးေရးအတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ား မ်က္ေမွာက္တြင္ ပင္ ျဖစ္ပြားေနေပသည္။ တာဝန္အရိွဆံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျဖစ္ေပသည္။ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို ထိေရာက္စြာ မတားဆီး၊ မႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါက အစရအား ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ မႈ ေလ်ာ႔လာလိပ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစုိးရတစ္ခုတည္းျဖင့္ မျပီးပါ။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ မိမိႏိုင္ငံ ေအးခ်မ္းသာယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ ကိုယ္စီ တာဝန္ရိွၾကပါသည္။

ထိုအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရိွသည္။ ငါႏွင့္မဆုိင္လို႔၊ ငါႏွင့္မတည္႔လိုု႔၊ ငါႏွင့္ ဘာ သာမတူလို႔ စသျဖင္႔ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ဆိတ္ဆိတ္ေနလွ်င္ ငါ့အလွည့္ေရာက္လွ်င္ ေနာက္က်သြားလိမ့္မည္။ အၾကမ္းဖက္မႈက ငါ့ဘက္လွည့္ လာသည့္အခါ ငါတစ္ေယာက္တည္းပဲ က်န္ေနေတာ့မည္။

အထူးသျဖင္႔ လူနည္းစုမ်ားအား ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တန္းတူအခြင္႔အေရးျဖင္႔ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကိုင္လံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား ရိွ၊ မရိွအားလည္း သက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင္႔ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္ၿပီး ထိုသူမ်ား၊ ထိုအုပ္စုမ်ားရိွပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ တိတိက်က် လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အေရးယူသင့္သည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔